GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLING

Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder
Tirsdag d.20 juni 2017
Afholdt på VAK
Der var 12 fremmødte inkl. bestyrelsen

REFERAT
Dagsorden:

1.      Valg af dirigent
Christopher Lund  blev valgt.

2.      Valg af to stemmetællere
Christopher Lund og Henrik Miklos Andersen blev valgt.

3.      Formand, Henrik Miklos Andersen aflagde årsberetning
Bestyrelsen:

 • Formand: Henrik Miklos Andersen
 • Næstformand: Nynne Livbjerg
 • Bestyrelsesmedlemmer:
  Pernille Bøggild
  Julie Bitsch,
  Erik Varming,
  Anders Bonnesen,
  Peter Hesk
 • Suppleanter:
  Finn Lerkenfeld
  Mari Keto

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen arbejder for at sikre medlemmernes interesse.
Bestyrelsen lytter meget til stedets medarbejdere og forsøger at støtte op omkring de problematikker, emner og diktioner der måtte være.
Der er blevet brugt mange resurser til at drøfte VAKs optagelseskriterier i 2016. Med de nye optagelseskriterier har bestyrelsen valgt at lægge mere vægt på det billedkunstnerisk faglige fællesskab.

Bestyrelsen har i 2016 haft talrige drøftelser om, hvordan man som medlem af foreningen, indgå i værkstedet. At man blandt andet selv arbejder på værkstedet med sin egen produktion. Bestyrelsen har her arbejdet med at lægge en linje for hvad man kan forvente som medlem.

Arbejdet de seneste år har båret frugt idet at mange nye medlemmer er kommet til. Samtidigt er et samarbejde med akademiet i København også kommet i stand.

Medlemsaktivitet 2016
Optagede medlemmer: 19
Udmeldinger: 4
Medlemstal i december 2016: 144 medlemmer
I 2016 har der på hverdage, gennemsnitligt arbejdet 2,9 kunstnere på værkstedet pr. Dag.

Personalet på VAK
Projektleder Maria Bojsen, 20 timer pr. uge,
Værkstedsansvarlig Benny Forsberg Jensen, gennemsnitligt 25 t.pr.uge
Bronzestøber og underviser Johan Ludvig som arbejde gennemsnitligt 7-10 timer.pr.uge.
Bogholder, Merethe Boel, gennemsnitlig 15 timer.pr.mdr.
Troels Flensted, gennemsnitligt 8 timer pr.uge.
I 2016 er designer,  Troels Flensted blevet ansat som timelønnet medarbejder.

VAK haft to Praktikanter:
Julie Cliffort og Signe Nord Hansen

Værkstederne
Der har i 2016 forsat været fokus på at værkstedet skal fungere som et projektorienteret værksted. VAK ønsker at medlemmer skal kunne komme på værkstederne og få rådgivning og hjælp til flere forskellige processer og materialer.

Nye metoder og materialer på værkstedet:

 • Sandstøbning af både aluminium og bronze er blevet en større del af den daglige aktivitet.
 • Værkstedet har erhvervet en mindre CNC fræser, som skal hjælpe os med at implementere de digitale værkstøjer på værkstedet.
 • Vi arbejder med flere slags siliconer end førhen.
 • Jesmonite er blevet et materiale vi har på lager på værkstedet.

Året på værkstedet
Vi har i perioder oplevet spidsbelastninger specielt på bronzestøbningerne.
Vi er i 2016 oppe på i gennemsnit at støbes fast to bronzestøbninger pr. måned.
2016 har ligesom året forinden, båret præg af at mange nye medlemmer er komme til værkstedet.

Der er stor spredning på hvilke materiale og processer VAKs medlemmer arbejder med. Det skaber fortsat store udfordringer til medarbejderen, da der er mange arbejdsområder medarbejderne skal dække med viden og kompentance.

Medarbejderne har i 2016 fokuseret på at give nye medlemmer en god introduktion samt sat fokus på faktum, at kunstnerne selv skal varetage arbejdet af egne ting på værkstedet.

Kurser og workshops
Images Festival
VAK havde i foråret 2016 to kunstnere boende, som var en del af Holbæk kommune og CKUs store Images projekt. De to kunstnere var James Koko bi og ´Hamed Quattara.

Workshops afholdt på VAK i 2016:

 1. Formstøbning i silicone
 2. Bronzeworkshop
 3. BGK Camp for alle BGK afdelingerne.

Fondsøgning 2016
I 2016 har VAK gennemført en stor renovering af elsystemet samt indlæggelse af flere ampere.
I takt med at værkstedet har fået flere brugere og mere aktivitet er behovet for mere el i huset steget.
VAK har haft et konkret behov for at få lagt mere El ind i bygningen således at vi har muligheden for at køre flere ovne på samme tid.
Yderligere har vi også modtaget støtte til at renovere vores eksisterende el systemer og lys. Det betyder at vi i dag har en god arbejdsbelysning, som samtidig er strømbesparende da det hele er udskiftet til LED.

I 2016 lykkedes det at skaffe fondsmidler til projektet og i vinteren 2016/2017 har vi færdiggjort det store projekt.

Formandens beretning er enstemmigt godkendt

4.       Forslag til kommende års kontingent

Det besluttes at fastholde det årlige kontingent på 160 kr. plus moms

5.      Økonomirådgiver Christopher Lund fremlægger revideret årsregnskab og Budget 2016
Revideret årsregnskab 2015
Regnskabet blev gennemgået og enstemmigt godkendt
Budget for 2016
Budgettet blev fremlagt og enstemmigt godkend

6.      Behandling af indkomne forslag
Ingen indkommende forslag

7.      Opstillede kandidater til bestyrelsen
·         Nuværende næstformand, Nynne Livbjerg genopstiller.
·         Bestyrelsesmedlem, Anders Bonnesen genopstiller
·         Bestyrelsesmedlem, Peter Hesk genopstiller
·         Suppleant, Mari Keto genopstiller
·         Suppleant, Finn Lerkenfeld genopstiller
·         Charlotte Bergmann Johansen opstiller 

8.           Valg af revisorer
Generalforsamlingen beslutter at fortsætte samarbejdet med det statsautoriserede revisions firma SMJ revision.

 

9.           Evt.

Referat: Maria Bojsen -  Den 22 juni 2017

____________________________________________________________________

GENERALFORSAMLING
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder
Lørdag d.28 maj 2016
Afholdt på VAK
Der var 13 fremmødte inkl. bestyrelsenREFERAT

Dagsorden:

Valg af dirigent
Christopher Lund  blev valgt.

Valg af to stemmetællere
Christopher Lund og Finn Lerkenfeld blev valgt.

Formand, Henrik Miklos Andersen aflagde årsberetning
Statestik for aktivitet i 2015:

Ind-og udmeldelser af foreningen:
Indmeldinger : 34  per.
Udmeldinger: 12 per.
Medlemsantal i foreningen i slutningen af 2015: 133 per.
I 2015 har der på hverdage gennemsnitligt arbejdet 2,7 kunstnere på værkstedet pr.dag.

Bestyrelsen:
I 2015 har bestyrelsen fået ny formand, Henrik Miklos Andersen og VAK har budt velkommen til Bestyrelsesmedlem Peter Hesk og supleant Jytte Høeg.

I dag består bestyrelsen af:

Formand:
Henrik Miklos Andersen
Næstformand: Pernille Bøggild

Bestyrelsesmedlemmer:
Julie Bitsch,
Erik Varming,
Nynne Livbjerg,
Anders Bonnesen,
Peter Hesk

Suppleanter:
Finn Lerkenfeld
Jytte Høeg

I 2015 har bestyrelsen sagt farvel til bestyrelsesmedlemmet Olaf Manske og Grethe Michaelsen.

Bestyrelsens arbejde:
Bestyrelsen arbejder fortsat frem mod at få økonomiske midler fra Holbæk kommune samt støtte fra private fonde. Vores øgede aktivitet giver værkstedet større muligheder for at kunne modtage støtte og der skærper VAKs muligheder for at indgå i spændende kunstfagligt projekter med eksterne samarbejdspartnere.

Bestyrelsen forsalg til vedtægtsændringer:
En af bestyrelsens store opgaver i 2015 har været at revurdere og opgradere VAKs vedtægter.
Bestyrelsen har gjort et stort arbejde med de vedtægtsændringer, som bestyrelsens fremlægger ved denne generalforsamling.
Bestyrelsen valgte d.8 februar 2016,  at invitere alle foreningens medlemmer, til et møde vedr. de nye vedtægter. Her fik alle medlemmer mulighed for at komme med synspunkter og ideer til de nye vedtægter.

Personalet på VAK:
Projektleder Maria Bojsen, 20 timer pr. uge,
Værkstedsansvarlig Benny Forsberg Jensen, gennemsnitligt 25 t.pr.uge
Bronzestøber og underviser Johan Ludvig som arbejde gennemsnitligt 7-10 timer.pr.uge.
Bogholder, Merethe Boel, gennemsnitlig 15 timer.pr.mdr.

I 2015 har VAK budt velkommen til VAKs nye bogholder Merethe Boel. Samtidigt har VAK sagt farvel til bogholder Lone Larsen
I 2015 har VAK haft to Praktikanter: Delphine Buchard og Sidsel Mouritsen.

Formanden roser personalet og mener at Benny, Johan Ludvig og Maria har formået at danne et godt team som har overtaget den daglige drift fra det legendariske makkerpar Jacob og Svend Aage.

Værkstederne:
Der har i 2015 forsat været fokus på at værkstedet skal fungere som et projektorienteret værksted. VAK ønsker at medlemmer skal kunne komme på værkstederne og få rådgivning og hjælp til flere processer og materialer end førhen. Dette kræver et nyt blik og nye vinkler på både træ-, metal- og glasværksted og overvejelser om at nyttiggøre den store erfaring med formarbejde og støbning – også i nye materialer.

Nye metoder og materialer på værkstedet:
Værkstederne kan nu støbe i aluminium på højde med bronzen.
Værkstedet kan håndtere sandstøbning.
Ligeledes kan alle medlemmer nu arbejde med Jesmonite.
Siliconer og plastmaterialer er faste materialer på værkstedet.
Der er kommet to nye ovne, som kan bruges til formstøbning og afspænding af glas.
På glasværkstedet er vådsliberummet opgraderet med slibeudstyr og vandboremaskine.
Værkstedet har erhvervet en stor vakuum maskine, som vi glæder os til at eksperimentere med sammen med medlemmerne

Året på værkstedet:
Vi har i perioder oplevet spidsbelastninger specielt på bronzestøbningerne og vi har afhold mange workshops og kurser i 2015.

I 2015 har VAK indgået et officielt samarbejde med Kunstakademiet i København.

Året har båret præg af at mange nye medlemmer er komme til værkstedet.

Der er stor spredning på hvilke materiale og processer de nye medlemmer arbejder med. Det skaber store udfordringer til medarbejderen, da der er mange arbejdsområder medarbejderne skal dække.

Medarbejderne har i 2015 fokuseret på at give nye medlemmer en god introduktion samt sat fokus på faktum, at kunstnerne selv skal varetage arbejdet af egne ting på værkstedet.

Vi står nu overfor nye problematikker da der nu er meget travl på værkstederne men ikke resurser til at løse alle opgaverne. Da VAK ikke længere har indtægt via sociale engagementer eller har arbejdskræft fra sociale projekter mangler der fortsat hænder på værkstedet.

Der bliver præciseret at flere medlemmer og øget aktivitet ikke er ensbetydende med mere omsætning og indtægt. Den øgede aktivitet skaber dog mere arbejde for medarbejderne. Dette er en problematik som bestyrelsen og ledelsen sammen skal arbejde med  i 2016.

 

Kurser og workshops:
VAKs første huskunstnerprojekt:
I 2015 har VAK været projektholder på huskunstnerprojektet ”Hemmelige Dyrebander”, med kunstneren Hartmut Stockter, BGK  og børn fra 4 klasse fra Jyderup skole. Projektet blev realiseret med midler fra Kulturstyrelsens huskunstnerordning samt Holbæk kommune.
VAK høstede gode erfaringer fra huskunstnerprojektet.

 

Workshops afholdt på VAK i 2015:
Formstøbning i silicone
Sandstøbning af aluminium
Glasworkshop
Cire perdué workshop for BGK elever
Silicone og  plastik workshop for elever fra Det kgl. Kunstakademi og fra Det Fynske Kunstakademi.

Fondsøgning 2015:
I 2015 har værkstedet opnået støtte fra BKF-O fonden, til at afholde en silicone og plastworkshop for yngre kunstnere.

Samarbejde med Holbæk Kommune omkring IMAGES festivalen

I 2015 har VAK arbejdet frem mod Images festivalen, som netop er afholdt her i 2016. Projektet bliver en del af det samarbejde vi har med Holbæk kommune og projektet pejer også tilbage til den aktivitet som VAK var en del af på Sølyst i Jyderup.

 Formandens beretning er enstemmigt godkendt


Økonomirådgiver Christopher Lund fremlægger revideret årsregnskab og Budget 2016:
Revideret årsregnskab 2015
Regnskabet blev gennemgået og enstemmigt godkendt

Budget for 2016
Budgettet blev fremlagt og enstemmigt godkendt


Behandling af indkomne forslag
Generalforsamlingen godkender enstemmigt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
De nye vedtægter træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

Det bliver besluttet at vælge nye stemmetæller til optælling af urafstemningen. Christella Bramford og Susanne Pedersen blev valgt.


Opstillede kandidater til bestyrelsen
Nuværende Formand, Henrik Miklos Andersen genopstiller.
Bestyrelsesmedlem, Erik Varming Genopstiller
Bestyrelsesmedlem, Julie Bitsch genopstiller
Suppleant, Finn Lerkenfeld genopstiller
Maria Keto stiller op til bestyrelsen


Valg af revisorer
Generalforsamlingen beslutter at fortsætte samarbejdet med det statsautoriserede revisions firma SMJ revision.

Evt.
Viggo Lynge Larsen blev for nogle år tilbage æresmedlem af foreningen. Hvad indebære denne titel? Det er et spørgsmål som bestyrelsen skal tage op på kommende bestyrelsesmøder.

Christella forslår at VAK kan søge om at kommunen overtager udgifterne til revisionen. VAKs økonomirådgiver Christopher Lund fraråder dette da foreningen er en selvstændig forening og skal have sit eksterne regnskab.

 

Referat: Maria Bojsen -  Den 28. maj 2016

 __________________________________________
Formand Henrik Miklos Andersen

____________________________________________________________________________

RESULTAT AF URAFSTEMNING

Der blev bragt 5 personer i forslag til skriftlig afstemning og resultatet af afstemningen blev således:

Valg til Bestyrelsen

·         Henrik Miklos                                                     Valgt for 2 år
·         Julie Bitsch                                                         Valgt for 2 år
·         Erik Varming                                                      Valgt for 2 år

 

Valg af suppleanter
·         Mari Keto
·         Finn Lerkenfeld                                     

Stemmerne blev tal af de valgte stemmetællere Christella Bamford og Susanne Pedersen på VAKs værksteder tirsdag d.28/06-2016.

 

_____________________________________________________________________________

GENERALFORSAMLING 2015
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder
Tirsdag, d.21. april 2015
Afholdt på det kgl. Danske kunstakademi Der var 39 fremmødte inkl. bestyrelsen

 

REFERAT

 Dagsorden:

 1. 1.      Valg af dirigent
 • Svend Aage blev valgt.
 1. 2.      Valg af to stemmetællere

Tina Maria Nielsen og Susanne Schmidt-Nielsen blev valgt.

 

 1. 3.      Formanden aflagde årsberetning

 

ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR FOR VAK
2014 har budt på et generationsskifte og mange nye arbejdsgange, ansigter og medlemmer på VAKs værksteder.

Miniseminar:
Grundstenen for VAKs udviklingsmålsætninger blev lagt på miniseminaret i december 2013. På seminaret deltog medlemmer i debatten om, hvilken vej VAKs værksteder skulle udvikle sig fremover.

Bestyrelsens arbejde i 2014:
På baggrund af miniseminaret har bestyrelsen arbejdet målrettet frem mod et generationsskifte i 2014.  Fokus har været på at optimere, -gøre opmærksom på, – og professionalisere VAKs værksteder.

Bestyrelsens arbejde og udviklingsmålsætninger indebærer også mange overvejelser om, hvordan kulturstyrelsens tilskud, som VAK årligt modtager, forvaltes. Denne støtte til VAK forpligter værkstedet til at opretholde en høj professionalisme, et højt kunstnerisk niveau og mulighed for at facilitere mange forskelligartede projekter.

Bestyrelsens målsætninger:

 • Flere professionelle kunstnere skal søge medlemskab på værkstedet.
 • VAK skal tiltrække den nye generation af kunstnere og designere.
 • VAK skal skabe et ungt, kreativt og dynamisk miljø på værkstederne.
 • VAK skal være et projektorienteret værksted med en høj kunstfaglighed og professionalisme.
 • VAKs værksteder skal bygge videre på stedets erfaringer indenfor formarbejde i nye materialer.
 • VAK skal være eksperimenterende indenfor mange forskellige materialer.
 • VAK skal udbyde relevante kurser og workshops.
 • VAK skal have stor faglighed og viden om håndværk og materiale.
 • VAK skal samarbejde med forskellige eksterne aktører.

 

2015 – FREMTIDEN
VAK arbejder på følgende projekter i 2015:
Projekter på værkstederne

 • Artist in Residence på VAKs værksteder.
 • Kurser og workshops til talentfulde yngre kunstnere.
 • Workshop for medlemmer, samarbejdspartnere og BGK elever.
 • VAK vil 2015 søge fondsmidler til kurser,  residency og optimering af værkstederne.
 • Værkstedets strukturer og udviklingsområder.
 • Kurser indenfor sandstøbning, silicone, glas og bronzestøbning.
 • Skabelse af et projektorienteret værksted.
 • Flere brugere af værkstedet.
 • Tilbygning som blandt andet skal rumme projektrum.
 • Fortsat indretning af soverummene og stuen, samt etablering af et grill- og bål i haven til overnattende gæster.
 • Gennemgang af alle krogene i værkstedet med oprydning og optimering af tilgangen til de forskellige materialer og maskiner.
 • Etablering af hyldeplads i kælderen: Til medlemmer, som arbejder med værker over en længere periode på værkstedet kan der udlånes hyldeplads i kælderen til de værker der arbejdes på.
  Priser: I 2015 arbejdes der fortsat på at  få meget klare rammer for, hvad de forskellige ydelser, kurser og      materialer koster, samt hvilke maskiner, der kræves kurser/kørekort for at      bruge.
 • Fremstilling af opslagstavle med alle priser, kurser mm.
 • Værkstedet optimeres med blandt andet en ny kammerovn. Glasværkstedet vil blive optimeret til større skulpturarbejder takket være de fondsmidler vi har modtaget i 2014.

Samarbejder med eksterne partnere

 • Et huskunstnerprojekt i samarbejde med Jyderup skole, BGK-Holbæk og Holbæk kommune.
 • Et tæt samarbejde med Holbæk kommune. VAK arbejder frem mod at kommunen støtter VAKs drift økonomisk.
 • VAK har indgået en samarbejdsaftale med kunstfestivalen IMAGES i både 2015 og 2016.  Her vil flere professionelle kunstnere lave deres produktion til IMAGES på værkstederne.
 • Et residency-program, som giver ophold til kunstnere i Image projektet og andre kunstprojekter.
 • VAK samarbejder med Sejerø festivalen.
 • VAK samarbejder med kommunen og BGK omkring  talentudvikling.
 • VAK søger større fonde om driftstilskud til  værkstedet.

 

De realiserede tal for 2015
Formanden berettede, at bestyrelsen og ledelsen fortsat har arbejdet ud fra de linjer, som medlemmerne har lagt på miniseminaret i 2013. Den direkte udledning af miniseminaret er, at vi i dag har en stor medlemstilslutning, øget aktivitet på værkstederne samt øget kursusvirksomhed. Efter at have ændret i strukturen og medarbejderne har udviklingen taget til.

Efter første kvartal 2015 har vi  i dag:

 • 116 medlemmer
 • En medlemstilgang på 11 medlemmer  i 2015.

I 2014 havde  VAK en medlemstilgang på 22. Dvs. en medlemsstigning på 33 nye medlemmer siden miniseminaret i december 2013.

 • 34 forskellige medlemmer har arbejdet på værkstederne i første kvartal 2015, hvilke vurderes at være betydeligt flere forskellige arbejdende kunstner end årende forinden.
 • Der er i første kvartal af 2015 en stigning på 1 arbejdende kunstnere pr. dag på værkstedet. I første kvartal af 2014 var der gennemsnitlig 2,3 arbejdende kunstnere pr. dag og i første kvartal 2015 var der 3,3 arbejdende kunstnere pr. dag.
 • VAK har modtaget fondsstøtte til afholdelse af kursus for yngre kunstnere.

 

Formanden berettede, at VAK i dag står med den udfordring, at værkstedet mangler hænder og økonomi til at håndtere den store medlemstilslutning. I 2013 da miniseminaret blev afholdt var der ansat 3,5 medarbejder hvorimod VAK i dag kun har økonomi til 2 deltidsmedarbejdere, der endda varetager en større arbejdsbyrde.

Bestyrelsen lagde derfor op til, at medlemmerne tager mere ansvar for værkstederne og f.eks. indgår i arbejdet omkring vedligeholdelse, og oprydning.

Bestyrelsen og ledelsen arbejder forsat på at få økonomiske midler fra både kommunen og private fonde.
Formanden præciserede, at foreningen skal trække mere på medlemmerne, der er nødt til at påtage sig flere arbejdsopgaver på værkstederne. Medlemmerne nævnte deres engagement og det blev forslået, at bestyrelsen nedsætter arbejdsgrupper.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt

 

 1. 4.     Økonomirådgiver Christopher Lund fremlægger revideret årsregnskab
 • Revideret årsregnskab 2014

Medlemmerne anbefalede bestyrelsen og ledelsen til mere synlighed omkring materialeudgifter og lønudgifter.
Medlemmerne ønskede større synlighed omkring kontoerne materialeudgifter / lønudgifter
Regnskabet blev gennemgået og enstemmigt godkendt

 • Budget for 2015
  Budgettet blev fremlagt og enstemmigt godkendt
 • Fastsættelse af kontingent
  Forsamlingen opfordrede bestyrelsen at komme med et forslag til differentieret kontingent på næste generalforsamling.
 1. 5.      Behandling af indkomne forslag

Peter Hesk Møller fremlagde sine forslag.

 • Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at nedsætte en arbejdsgruppe til at udarbejde løsninger til Peters forslag.
 • Vedr. Vedtægter.

Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at nedsætte en arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag til reviderede vedtægter til vedtagelse på næste generalforsamling.

 

 1. 6.      Valg af bestyrelse
 • Formand: Finn Lerkenfeld, På valg
 • Næstformand: Henrik Miklos Andersen, Ikke på valg
 • Bestyrelsesmedl: Julie Bitsch, Ikke på valg
 • Bestyrelsesmedl.: Olaf Manske Andersen,  På valg
 • Bestyrelsesmedl.: Pernille Bøgild, På valg
 • Bestyrelsesmedl.: Erik Varming, Ikke på valg
 • Bestyrelsesmedl.: Grethe Michaelsen, På valg

Valg af suppleanter

 • Nynne Livbjerg, På valg
 • Anders Bonnesen, På valg

Grethe Michaelsen og Olaf Manske trak sig fra deres sæde i bestyrelsen, således at der skulle vælges 4 medlemmer til bestyrelsen i 2 år.

Da der blev bragt 6 personer i forslag gik generalforsamlingen til skriftlig afstemning.

 • Nynne Livbjerg                                                   Valgt for 2 år
 • Anders Bonnesen                                               Valgt for 2 år
 • Pernille Bøggild                                                   Valgt for 2 år
 • Peter Hesk                                                          Valgt  for 2 år

Valg af suppleanter

 • Jytte Høeg
 • Finn Lerkenfeld                                     

 

 1. 7.           Valg af revisorer

Generalforsamlingen fulgte tidligere generalforsamlingers beslutning om ikke at vælge to bilagskontrollanter, samt fortsætte samarbejdet med det statsautoriserede revisions firma SMJ revision.

 

 1. 8.           Evt.
 • Søren Schaarup reklamerede for Dansk Billedhugger Samfund.
 • Søren Schaarup gav udtryk for at han syntes at VAKs vedtægter er utilstrækkelige. Herunder blandt andet spørgsmålet om fuldmagter og valgprocedure.
 • Projektleder Maria appellerede til et fremtidigt bedre arbejdsklima på værkstederne.
 • Bestyrelsesmedlem Henrik Miklos takkede Finn Lerkenfeld for hans indsats for VAK.
 • Bestyrelsesmedlem Pernille Bøggild takkede projektleder Maria Bojsen for hendes store indsats for at implementere ”miniseminarets ønsker” på værkstederne.
 • Værkstedsansvarlige Benny Forsberg Jensen udtrykte håb om forbedring af arbejdsklimaet på værkstederne.

 

Referat: Maria Bojsen  

Det kgl. Kunstakademi, København, den 21. april 2015

____________________________________________________________________________________

GENERALFORSAMLING

Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder

TIRSDAG den 29. APRIL  

 Der var 12 fremmødte inkl. bestyrelsen

 

REFERAT

Dagsorden:

 1. 1.     Valg af dirigent
 • Svend Aage blev valgt

 

 1. 2.     Formanden aflagde årsberetning
 • Bemanding på værkstederne. Maria vil i den kommende tid overtage Sv Aages funktioner som projektleder på VAK. Jacob fortsætter 2 dage om ugen. Jan er i virksomhedspraktik indtil sep. 2014 hvorefter hans ansættelsesforhold skal genforhandles.
 • Modul opbyggede grundkurser som et tilbud til medlemmerne vil blive gennemført af Olaf.
 • VAK jubilæum blev med megen succes gennemført i december mdr. Her blev også afholdt Miniseminar om hvordan VAK skulle se ud i fremtiden. Der var stor opbakning blandt medlemmerne til VAKs arbejde.
 • Der er blevet etableret to nye overnatningsrum på VAK, hvilket giver flere muligheder for at arbejde projektorienteret på værkstedet. Det åbner også op for at kunstnere, som bor langt væk, har bedre mulighed for at arbejde på VAK, og at VAK kan etablere en Residence ordning.
 • VAK har fået to facebook siden. En offentlig og en intern kun for medlemmerne.
 • VAK har også fået ny  hjemmeside, der er informativ og korrekt, og den kan bruges både af medlemmerne og interesserede.
 • VAK har indgået et tættere samarbejde med Holbæk kommune, hvor relationer til BGK, Holbæk kunsthøjskole, kommunale billedskoler mfl. skal  udredes af ekstern konsulent.
 • I udredningsarbejdet skal huskunstnerordningen, Artist in Residence i samarbejde med CKU og skulpturer i det offentlige rum også inddrages.
 • VAK vil arbejde videre med at søge midler til en tilbygning. ’Atelieret for Kunstnerisk Talentudvikling og Produktion’ der skal bruges som projektrum der kan indgå i samarbejdet med Holbæk kommune. Atelieret skal være et støvfrit område. som giver muligheder for andre kunstneriske aktiviteter end de eksisterende værksteder.
 • Der vil blive arbejdet på at indfører formstøbning i aluminium med tilhørende kurser.
 • Træværkstedet skal opgraderes med f.eks. en trædrejebænk.
 • Der har været stor tilslutning til kurset: formstøbning i glas. Det kunne tænkes at lave et lignende kursus i det kommende år.

I debatten til beretningen blev stillet spørgsmål omkring evt. sundhedsrisiko ved støbning i aluminium, Jans ansættelse efter hans løntilskudsperiode og indholdet i samarbejdet med Holbæk kommune samt hvad det kunne indebære for VAK

Efter tilfredsstillende svar blev beretningen godkendt.

 

 1. 3.     Kassereren forelægger revideret årsregnskab
 • Revideret årsregnskab 2013
 • Regnskabet blev gennemgået og godkendt
 • Budget for 2014
 • Budgettet blev fremlagt og godkendt

 

 1. 4.     Behandling af indkomne forslag
 • Der var ingen indkomne forslag

 

 1. 5.     Valg af bestyrelse
 • Formand: Erik Varming                                                  På valg, modtager genvalg
 • Næstformand og Kasserer:Olaf Manske Andersen        Ikke på valg
 • Bestyrelsesmedl.:Lars Rasmussen                                På valg
 • Bestyrelsesmedlem.: Henrik Miklos Andersen               På valg, modtager genvalg
 • Bestyrelsesmedlem.: Viggo Lynge Larsen                     Ikke på valg, trak sig
 • Bestyrelsesmedlem.: Finn Lerkenfeld                            Ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem.: Grethe Michaelsen                      Ikke på valg

Viggo Lynge Larsen trak sig fra sit sæde i bestyrelsen, således at der skulle vælges 3 medlemmer til bestyrelsen i 2 år og et medlem til 1 år.

Da der blev bragt 5 personer i forslag gik generalforsamlingen til skriftlig afstemning efter at have valgt 2 stemmetællere, Maria Bojsen og Torben Friis.

 • Erik Varming fik 11 stemmer                           Valgt for 2 år
 • Henrik Miklos Andersen fik 11 stemmer          Valgt for 2 år
 • Pernille Bøggild fik 10 stemmer                       Valgt for 1 år
 • Julie Bitch fik 11 stemmer                               Valgt for 2 år
 • Anders Bonnesen fik 6 stemmer

Det blev besluttet at Henrik Miklos Andersen skiftede plads med Olaf Manske Andersen og blev næstformand og Kasserer.


Valg af suppleanter

 • Anders Bonnesen
 • Nynne Livbjerg

 

 1. 6.        Valg af revisorer

 

 1. 7.        Evt. Intet

 

Referat: Sv. Aage

Jyderup, den 29. april 2014.

 

 

 

GENERALFORSAMLING 2014

Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder, Tirsdag den 7. maj 2013

Fremmødte: 9 medlemmer

 

REFERAT

1. Valg af dirigent

· Erik Varming blev valgt

· Sv. Aage Larsen blev valgt til referent

 

2. Formanden aflægger årsberetning.

· Formanden indledte med at konstatere, at der burde være flere medlemmer af VAK, men udtrykte tilfredshed med brugen af værkstederne, som stadig er på et gennemsnit af 2,7 brugere pr. dag.

· Værkstederne er velfungerende, men det kan konstateres, at her under Jacobs sygdom / fravær, kommer der hurtigt til at mangle en person, der som ’bagstopper’ sørger for at alt på værkstederne fungerer. Jan er dog en særdeles god medarbejder, som VAK snarest vil ansætte på en halvdagsstilling.

· Et generationsskifte står for døren, da Jacob går på efterløn til efteråret, Sv. Aage allerede er gået på efterløn (men arbejder stadig nogle timer om ugen for VAK) og kontordamen Lone er pensionist.

· Som værkstedsassistent er det i første omgang aftalt at Jacob, Johan Ludvig Varming og Olaf Manske Andersen deler stillingen imellem sig. Dette skal træde i kraft efter sommeren, hvor de laver mødeplan, således at VAKs medlemmer kan få den assistance de måtte have brug for. Ordningen evalueres til næste generalforsamling.

 

· En arbejdsgruppe under VAK arbejder på projektet: Atelieret for Kunstnerisk talentudvikling og Produktion.

· Et tilbygning på ca. 180 m2., der skal bruges til uddannelse af unge kunstneriske talenter, men også i afgrænsede perioder give plads til at en eller flere kunstnere kan få arbejdsro til at fordybe sig i kunstnerisk produktion.

· Arbejdsgruppen ser oplagt synergi mellem BGK og VAK på følgende måder:

· Dynamik mellem unge, kreative talenter og erfarne kunstnere på VAK

· Faglig sparing med udgangspunkt i kunstnerisk uddannelse og kunstnerisk produktion

· Afholdelse af særskilte kunstfaglige workshops og kunstnerisk foredragsvirksomhed.

· Det første tilskud er kommet i hus via en bevilling på 500.000,- fra Udviklings Nordvestsjælland.

· Arbejdsgruppen der består af Henrik Miklos, Pernille Bøggild og Sv. Aage arbejder videre, og vil efter sommeren inddrage VAKs medlemmer i den mere konkrete projektudvikling, også hvad personale angår.

· For at gøre fondansøgningerne mere problemfri er det det aftalt, at VAK overtager Vestsjællands Kulturfabrik (bygningen VAK lejer) til restgælden, hvilket sættes i gang efter generalforsamlingen.

· Der er ved at blive indrettet et soverum på VAK, som kan tages i brug, så snart at de nødvendige tilladelser er givet fra kommunen.

· Det var aftalt at gennemføre et BKF kursus i bronzestøbning i april md., med da der kun var to tilmeldte (på trods at en særdeles fordelagtig pris) blev kurset aflyst, og de to kursister blev tilbudt at få et individuelt bronzestøbningskursus på værkstederne.

· Der er gennemført et ’6 ugers selvvalgt kursus’ for arbejdsløse med en kunstfaglig uddannelse.

· Der er et stort behov for at der kommer mere synlighed på VAK. Der skal arbejdes med en markedsføringsstrategi.

· Formanden rette en stor tak til den engagerede bestyrelse og til medarbejderne på værkstederne og i kontoret.

· Beretningen blev godkendt

 

3. Kassereren forelægger reviderede årsregnskab:

· Revideret årsregnskab 2011

· Regnskabet for 2011 blev gennemgået og godkendt

· Revideret årsregnskab 2012

· Regnskabet for 2012 blev gennemgået og godkendt.

· Budget for 2013

· Regnskabsføreren gjorde i det fremlagte budgetforslag opmærksom på, at der i 2012 havde været væsentlig flere indtægter for salg af timer end tidligere, hvilket er indarbejdet i budgettet som en forudsætning, at det skal der også være sådan  i 2013. Budgettet blev godkendt.

 

 

4. Behandling af indkomne forslag.

· Der var ingen indkomne forslag.

 

5. Valg af bestyrelse

· Formand: Erik Varming Ikke på valg

· Næstformand: Olaf Manske Andersen På valg, modtager genvalg

· Bestyrelsesmedl: Lars Rasmussen Ikke på valg

· Bestyrelsesmedl.: Claus Egemose På valg, modtager ikke genvalg.

· Finn Lerkenfeld blev valgt

· Bestyrelsesmedl.: Henrik Miklos Andersen Ikke på valg

· Bestyrelsesmedl.: Viggo Lynge Larsen På valg, modtager genvalg

· Bestyrelsesmedl.: Nyvalg

· Grethe Michaelsen blev valgt

 

Valg af suppleanter

· Finn Lerkenfeld På valg

· Maria Bojsen blev valgt.

· Grethe Michaelsen På valg

· Pernille Bøggild blev valgt.

6. Valg af revisor.

 

7. Eventuelt.

· Grethe Micaelsen og Olaf Manske har fået støtte fra KulturLink Femern bælt, til gennemførsel af projekter med tyske kunstnere.

 

Referat Svend Aage Larsen