BESTYRELSESREFERATER

Bestyrelsesmøde

Tirsdag d.3 april 2018,  kl. 17.00 på VAK

Beslutningsreferat
Fremmødt:
Bestyrelsesmedlemmer: Henrik, Erik, Anders, Charlotte og Finn
Fraværende: Julie, Nynne, Mari og Peter
Medarbejder: Maria & Benny

Referat fra bestyrelsesmøde d.
1 februar 2018 er godkendt

Ansøgninger om medlemskab
Optagede nye medlemmer:….………………………………….………………………………5
Adam Jeppesen, Lisbeth Lyrstrand, Markus Copper, Cecilie Skov, Thora Finnsdottir

Udgåede medlemmer: ………………………………………………………………………..3
Eske Rex, Alidra Alic, Delphine

Fondsansøgninger
VAK har modtaget følgende tilsagn til etableringen af et digitalt værksted i VAKs lokaler i Jyderup.
kr.300.000 fra fonden Henny og Johan Richters Fond
kr.100.000 fra Holbæk kommune
kr.10.000 fra BKF-O fonden

VAKs bestyrelse er meget glade for modtagelsen af fondsmidlerne og glæder sig over at mange vil få gavn af det nye værksted.
VAK forventer at værkstedet står færdig i efteråret 2018.

Tilbygning/renovering af VAKs værksteder
Bestyrelsen har lavet en ”ombygningsgruppe” bestående af Henrik, Charlotte, Benny og Maria.
Gruppen mødes første gang tirsdag d.1 maj kl.09.00.

Generalforsamling
Bestyrelsen har fastsat dato for generalforsamling: d.29 maj 2018 kl.19.00

Næste møde
D.29 maj 2018 kl. 17.00

Evt.
Maria skal undersøge mulighederne omkring opkrævning af kontingent via betalingsservice.

 Jyderup d.5 april 2018/ Maria Bojsen

_____________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde

Torsdag d.1 februar 2018,  kl. 16.00 på VAK
Beslutningsreferat

Fremmødt:
Bestyrelsesmedlemmer: Nynne, Erik og Anders (Finn med på telefon)
Fraværende: Julie, Henrik, Charlotte, Maria, Peter og Finn
Medarbejder: Maria & Benny

Referat fra bestyrelsesmøde 28 september 2017 er godkendt

Ansøgninger om medlemskab

Nye medlemmer: …………………………………………………………………………….8
Christian Flopper, Tove Storch, Johanne Skovbo Lasgaard, Eske Rex, Ragnhild May, Klaus Titze, Tina Kallehave, Don John/ Henrik Smith

 Udgåede medlemmer: …………..……………………………………………………………….1
Jems Koko Bi

Da der kun var fremmødt 3 bestyrelsesmedlemmer var Finn med på telefonen i beslutningsprocessen omkring optagelsen af 3 nye medlemmer. Bestyrelsen blev enstemmigt enige om at optage de tre ansøgere.

Økonomi
Bestyrelsen har fået fremlagt budget for 2018, som er lavet i samarbejde med økonomirådgiver Christopher Lund og Maria. Budgetter er lavet ud fra de sidste års realiserede tal.

VAKs værksteder
Der er travlt på værkstedet og her i januar har der kommet mange nye medlemme og projekter til værkstedet.

Der er planlagt to workshop i år. Værkstedet vil også afholde en række endags workshop for medlemmer.
I februar vil der blive sat nye vinduer i køkken/kontor afdelingen, da vinduerne er møre og dårlige.

 

Fondsansøgninger
VAK og VAKs bestyrelse arbejder fortsat på at finde midler til en CNC fræser til vores nye digitale værksted.
Tilbygning/renovering af VAKs værksteder
Maria vil arbejder videre frem mod at søge midler til at  kunne ansætte en faglig person til at udfærdige en større ansøgning af etablering af tilbygning på VAK.

 

 

 

Jyderup d.7/2-2018
Maria Bojsen

_____________________________________________________________

Bestyrelsesmøde
Torsdag d.28 september 2017, kl. 17.00 på VAK

Beslutningsreferat
Fremmødt

Bestyrelsesmedlemmer: Henrik, Nynne, Erik, Finn, Charlotte, Erik og Anders
Fraværende: Julie, Mari og Peter
Medarbejder: Maria & Benny

Konstituering af bestyrelsen
Henrik Miklos, som var valgt som stemmetæller til dette års valg, gennemgik optællingen af stemmerne.
Bestyrelsen og Maria vil til næste års generalforsamling forsøge at forenkle stemmesedlerne så det bliver mere enkelt at stemme på de kandidater man ønsker i bestyrelsen.

Bestyrelsen
Henrik og Nynne genopstillede som formand og næstformand og blev enstemmigt genvalgt.
Formand: Henrik Miklos Andersen
Næstformand: Nynne Livbjerg
Bestyrelsesmedlemmer: Anders Bonnesen, Charlotte Bergmann Johansen, Julie Bitsch, Finn Lerkenfeld og Erik Varming
Suppleanter: Peter Hesk og Mari Keto

Forretningsorden Godkendt
Bestyrelsen har gennemgået Forretningsorden for VAKs værksteder og denne er godkendt.

Referat
Referat fra bestyrelsesmøde d.20 juni 2017 er godkendt

Ansøgninger om medlemskab
Nye medlemmer:……………………………………………………………………………..…2
Julie Falk og Nanna Riis Andersen

Udgåede medlemmer…………..……………………………………………………………….0
Afslag på Ansøgninger om optagelse:………..………………………………………………2

Økonomi
Maria vil på næste møde fremlægge en budgetkontrol udarbejdet af Kristoffer og Maria.

VAKs værksteder
Medarbejderne arbejder i øjeblikket på at opdatere VAKs digitale side. En professionel fotograf vil tage billeder til vores nye hjemmeside. Vores nyhedsbrev er blevet lagt i system og vi arbejder også på en ny folder om værkstedet.
Den store metalreol i midten af metalværkstedet er blevet flyttet og minimeret. Medarbejderne arbejder løbende med at forbedre værkstedet og prioritere de funktioner i værkstedet, som er til mest brug for vores medlemmer..
Værkstedet har haft Christina Dömeland i praktik i september måned og hele haven er blevet gjort vinterklar.
I efterår/vinter 2017 er der tilrettelagt to workshop. Bronzestøbning v/Johan Ludvig Varming og Beton Workshop v/Benny Forsberg.

Fondsansøgninger
VAK afventer tilkendegivelse fra Henny og Johan Richters Fond, til indkøb af CNC fræser til VAKs nye digitale værksted.

Tilbygning/renovering af VAKs værksteder
Bestyrelsen er blevet enige om at tale videre om projektet på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde
Det er aftalt at Maria udsender en doodle omkring planlægningen af næste møde, som skal afholdes i slutningen af januar 2018.

Evt.

Jyderup d.28.09.2017/ Maria Bojsen

 

____________________________________________________

Bestyrelsesmøde
Tirsdag d.20 juni 2017, kl. 17.00 på VAK
Beslutningsreferat

Fremmødt:
Bestyrelsesmedlemmer: Henrik, Nynne, Peter, Finn, Mari og Anders
Fraværende: Erik, Pernille, Julie
Medarbejder: Maria & Benny

Referat fra bestyrelsesmøde d.24 april 2017 er godkendt

Ansøgninger om medlemskab
Nye medlemmer:……………………………………………………………………………..…2
Mette Sandfær og Keld Jensenius
Udgåede medlemmer:..………..……………………………………………………………….0

Økonomi
Bestyrelsen har fået fremlagt en budgetkontrol og tallene ser
tilfredsstillende ud.

VAKs værksteder
Sommeren er ved at indtræde på værkstederne og det giver ro til at få
udviklet nye planer og konkrete tiltag på værkstedet.
Det har været et travlt forår med flere større projekter, som er blevet
gennemført på værkstederne.

Fondsansøgninger
VAK har fået en tilkendegivelse fra Henny og Johan Richters Fond, på 180.000
kr. til indkøb af CNC fræser til VAKs nye digitale værksted.
VAK har modtaget 10.000 kr. i støtte til projektet fra BKF
ophavsretsfonden.

VAK har modtaget 10.000 kr. fra BKF ophavsretsfonden til at lave en bruchure
om VAKs værksteder.

Tilbygning/renovering af VAKs værksteder
Bestyrelsen er blevet enige om at tale videre om projektet på næste bestyrelsesmøde.
Maria skal til næste møde undersøge hvad det vil betyde for en evt.
byggeproces at jorden er erklæret ”måske forurenet”

Næste møde
d.6 september kl.10.15 på VAKs værksteder

Evt.
Bestyrelsen drøfter at give suppleanterne stemmeret ved udblivelse af et
bestyrelsesmedlem til bestyrelsesmøder. Punktet skal diskuteres på næste
møde.
Jyderup d.22.06.2017/ Maria Bojsen

___________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde
Mandag d.24 april 2017, kl. 16.00 på VAK
Beslutningsreferat

Fremmødt:

Bestyrelsesmedlemmer: Henrik, Nynne, Peter, Finn, Mari og Erik
Fraværende: Anders, Pernille, Julie
Medarbejder: Maria & Benny

Referat fra bestyrelsesmøde d. 15 december 2016 er godkendt

Ansøgninger om medlemskab
Nye medlemmer: ………………………………………………………………………………11
Signe Nord, Lisbeth Bank, Rasmus Rosengaard, Anna-Louise Knudsen, Jan
Holmegaard, Malene Pedersen, Maria Zahle, Christian Bretton-Meyer, Søren
Petersen, Anna Bak, Alidra Alic

Udgåede medlemmer:-.………..……………………………………………………………….5
Iselin Forslund Toubro, Bodil Brems, Lise Kjær, Sara Möller, Peter Egedal
Andreasen

Økonomi
Bestyrelsen har fået fremlagt budget for 2017, som er lavet i samarbejde med
økonomirådgiver Kristoffer Lund, Maria og Benny.
Bestyrelsen har fået fremlagt en budgetkontrol for de første to måneder af
året og tallene ser tilfredsstillende ud.

Generalforsamling
Bestyrelsen har fastlagt en dato for generalforsamlingen.
Tirsdag d.20 juni 2017, kl.19.00 på VAKs værksteder.
Bestyrelsen vil afholde bestyrelsesmøde samme dag kl.17.00

VAKs værksteder
Der er travlt på værkstedet. Det er glædeligt med mange nye projekter og nye
medlemmer.
Vi har imellem 2-4 støbninger pr. måned. Det kan mærkes i værkstedet, at der
har været travlt med støbningerne. Med den bemanding og økonomi som VAK har
pt. kan vi ikke afholde flere støbninger.
Bestyrelsen og medarbejder har talt om, hvordan vi som medarbejdere i vores
hverdag, skal administrere det ekstra pres der er kommet på støbningerne.
Bestyrelsen har på mødet talt om, at man som medlem kan lave en slags
”klippekort” system i forhold til støbningerne. Bestyrelsen syntes at det er
vigtigt at alle medlemmer får lige delt mulighed for at komme med i de
støbninger, som vi har kapacitet til at afholde på VAK.

Bestyrelsen diskuterer at man ikke altid kan arbejde med ”først til mølle”
princip, men man mere skal kigge på at alle medlemmer får lige muligheder
for plads i støbningerne.

Vi har til dato afholdt to workshops. Vi planlægger en cire perdue workshop
til sommer samt to workshops i efteråret.

Fondsansøgninger
Fondsprojektet: Indlæggelse af ny strøm og renovering af eksisterende lys,
er nu afsluttet. VAK takke alle de fonde som har gjort det muligt at får
opgraderet vores el systemer.
Tak til:
Poul Johansens fond af 1992, LAG Midt-Nordvestsjælland, Holbæk kommune, Aage
og Johanne Louis-Hansens Fond og Ophavsretsfonden Billedkunstnernes Forbund.

VAK har beklageligvis fået afslag på ansøgningerne til ny hjemmeside og ny
pamflet om værkstedet.

VAK og VAKs bestyrelse arbejder fortsat på at finde midler til en CNC fræser
til vores nye digitale værksted.

Tilbygning/renovering af VAKs værksteder
Bestyrelsen er blevet enige om at finde en kompetent person, som kan hjælpe
foreningen med at udfærdige en ansøgning. Personen skal hjælpe VAK med at
søge midler til, i første omgang at ansætte en ekstern person, som kan lave
fondsarbejdet i forbindelse med en tilbygning.

Jyderup d.01.04.17

Maria Bojsen

__________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde
Torsdag d.15 december 2016, kl. 16.30 på VAK
Beslutningsreferat

Fremmødt:
Bestyrelsesmedlemmer: Henrik, Pernille, Peter, Julie, Finn og Erik
Fraværende: Mari, Anders og Nynne
Medarbejder: Maria & Benny

Referat fra bestyrelsesmøde d. 10 november 2016 er godkendt

Ansøgninger om medlemskab
Nye medlemmer: …………………………………………………………………………………6
Anne Langgaard, Palle Lindau, Lea Guldditte Hestelund, Inger Heeschen, Julie Clifforth og Anne Wulff
Udgåede medlemmer: …………..……………………………………………………………….0

Tilbygning og renovering
Bestyrelsen har besluttet at det er nødvendigt at tage fat om udvikling og renoveringen af VAKs værksteder.

Bestyrelsen vil sammen med VAKs medarbejdere tage fat i projektet og vil bruge resurser på at lave en renovationsplan for værkstedet samt søge midler til en eventuel tilbygning.
På mødet har bestyrelsen brainstormet emnet. Herunder er de forskellige ideer og tanker skrevet ned:

·         Visionen: VAK har og vil bibeholde et højt kunstfagligt arbejdsmiljø.
·         Det er interessant at have en stærk kunstfaglig institutioner i Jyderup og i det lokale område.
·         Renoveringen og tilbygningen skal binde værkstedet sammen og opdatere værkstedet til de behov det står overfor i dag.
·         VAK skal finde ind til kernen af hvad værkstedet skal kunne og tilbyde til medlemmer.
·         Bestyrelsen og medarbejderne mener at der er gode muligheder for at søge og modtage fondsmidler, da værkstedet har stor medlemsfremgangs samt samarbejder med andre kunstfaglige kunstinstitutioner.

Samarbejder:
·         Det forslås at VAK kan sparre med kommunen omkring fondsansøgning på projektet.
·         Et samarbejde med kunstakademiet i København forslås.
·         Vi skal satse på professionelle partnere.
·         VAK kunne læne sig op af de professionelle kunstneriske tiltag som tages i Holbæk kommune og by.
·         Et evt. samarbejde med Teknologisk institut eller FabLab bliver forslået.

Selve værkstederne:
·         VAK afventer svar vedr. en fondsansøgning om erhvervelse af en CNC fræser. Vi håber på at en sådan maskine kan tegne et fremtidigt værksted på VAK.
·         VAK ønsker at re-tænke funktionerne på alle værkstederne.
·         VAK skal analysere hvilke behov medlemmerne har og med den viden skal værkstedet indrettes efter behov.
·         Metaldelen har fyldt meget igennem de seneste 10 år, men ikke mange arbejder med de specialiserede store maskine mere.
·         Der er ønske om at lave en større voks afdeling.

Renovering:
·         Bygningen trænger til en renovering, specielt vinduerne er i meget dårlig stand.

Nybyggeri/ Et Projektrum:
·         Der er behov for projektrum hvor kunstneren kan trække sig tilbage og benytte et anonymt og støvfrit rum til evt. at sammensætte installationer eller se værket udenfor værkstedsmiljøet.
·         Projektrum kan bruges på mange forskellige måde af kunstnere, bland andet som et privat rum på et ellers travlt værksted.
·         Der er et behov for flere overnatningsrum. Små og funktionelle rum.
·         Bestyrelsen forslå at tilbygningen holdes enkel og funktionel.

Indsendt punkt til dagsorden fra Peter Hesk:
Indsendte punkter har omhandlet:
1.      Hvem bestemmer hvilke ”afstraffelsesregler” VAK bruger ved udeblivelse fra støbninger?
2.      Hvorfor skal f. eks undertegnede betale for at have en assistent til stede, der hjælper ved støbning udbankning og oprydning-
Bestyrelsen og VAKs medarbejdere har på bestyrelsesmødet haft en samtale omkring overstående punkter og bestyrelsen understreger at det er et anlæggende der tilhøre den daglige drift og derfor ikke er et bestyrelsesanlæggende.
Bestyrelsen mener, at man som medlem skal deltage på støbedagen, med mindre andet er aftalt med den ansvarlige medarbejder.
Bestyrelsen mener at man som medlem af foreningen faktureres for at have en assistent med og arbejde med/for en på værkstedet.

VAKs medarbejder skal selv administrere om der skal faktureres beløb til medlemmer, som af den ene eller anden grund ikke selv kan varetage de opgaver som er medlemmets egen ansvar.

Evt.

Jyderup d.02-01-17, Maria Bojsen

______________________________________________________________________
Bestyrelsesmøde

Torsdag d.10 november 2016, kl. 17.00 på VAK
Beslutningsreferat

Fremmødt:
Bestyrelsesmedlemmer: Henrik, Nynne, Anders, Pernille, Mari og Erik
Fraværende: Finn, Julie og Peter
Medarbejder: Maria & Benny

Referat fra bestyrelsesmøde d. 8 oktober 2016 er godkendt

Ansøgninger om medlemskab
Nye medlemmer …………………………………………………………………………………3
Sara Müller, Christine Overvad & Anne Langgaard

Udgåede medlemmer: …………..………………………………………………………………0

Økonomi
Budget kontrol udarbejdet af økonomirådgiver Christopher Lund blev fremlagt
for bestyrelsen. Økonomien er stabil og det ser ud til at tallene for 2017 bliver bedre en budgetteret. Bestyrelsen er tilfredse med det fremlagte.
Bestyrelsen er blevet informeret om af VAK nu har modtaget i alt 167.900 kr. til indlæggelse og renovering af el og lys på værkstederne. VAK afventer fortsat svar fra to fonde på det resterende beløb på 77.200 kr.
Ledelsen har på baggrund af den stabile økonomi valgt at begynde el arbejdet.
 I 2016 vil 1/3 af arbejdet blive udført og vi forventer at færdiggøre projektet i februar 2017.

VAK’s værksteder
Der er meget aktivitet på værkstedet. Der støbes oftest to gange pr. måned.
På grund af den øgede aktivitet ønsker ledelsen at hyre en ny medarbejder til at arbejde gennemsnitlig en dag om ugen. Det vil på sigt også give mulighed for at have bemanding på værkstedet på fredage.
VAK har indgået en praktik aftale med akademistuderende i januar måned samt en praktik fra februar til juni 2017.
Í november måneder Rolcan fra Syrien i praktik. Rolcan arbejder med at sætte mandsskabsvognen i stand.

Fondsansøgninger
VAK arbejder fortsat på fondansøgninger til en brochure om VAK samt anskaffelsen af en CNC fræser til værkstederne.
Bestyrelsen arbejder på en helhedsplan omhandlende renoveringen og optimering af værkstederne.

Holbæk kommune
Holbæk kommune er i gang med at lave evaluerings materiale omhandlende huskunstnerprojektet ”Hemmelige Dyrebander”.

Næste møde
Torsdag d.15 december kl.16.30

Evt.
Jyderup d.14/11-2016
Maria Bojsen

____________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde

Torsdag d.8 september 2016, kl. 16.30 på VAK
Beslutningsreferat

Fremmødt:
Bestyrelsesmedlemmer: Henrik, Nynne, Finn, Anders og Erik
Fraværende: Mari, Pernille, Julie og Peter
Medarbejder: Maria  

 1. Konstituering af bestyrelsen:
  Formand: Henrik Miklos Andersen
  Næstformand: Nynne Livbjerg
 2. VAKs forretningsorden er enstemmigt godkendt af bestyrelsen.
 3. Referat fra bestyrelsesmøde d. 10 marts 2016 er godkendt
 4. Ansøgninger om medlemskab
  Nye medlemmer…………………………………………………………………………8
  Udgåede medlemmer: ..……………………………………………….……………….4
  Ansøgninger om optagelse som bestyrelsen skal tage stilling til:..………………..1 afslag
 5. Optagelseskriterier
  VAKs bestyrelse har revideret optagelseskriterierne. De bliver offentliggjort på foreningens hjemmeside.
 6. Økonomi
  Budget kontrol udarbejdet af økonomirådgiver Christopher Lund blev fremlagt
  for bestyrelsen. Økonomien er stabil men stram og bestyrelsen er tilfredse med det fremlagte.Bestyrelsen er blevet informeret om af VAK nu har modtaget i alt 167.900 kr. til indlæggelse og renovering af el og lys på værkstederne. ledelsen søger fortsat flere fonde om det resterende beløb på 77.200 kr. Dog er bestyrelsen blevet gjort opmærksom på at elinstallationerne i værkstedet er meget dårlige og skal skiftes.  Ledelsen afventer svar fra de sidste fonde og planlægger at påbegynde el arbejdet i december 2016.
 7. VAK’s værksteder
  Der er en stabil aktivitet på værkstederne.
  Benny har orlov i september måned. Det betyder at Johan Ludvig og Maria er mere på værkstederne i denne måned.Der er planlagt 3 workshop i efteråret: Beton Workshop m. Benny og silicone/ cire Perdue Workshop med Johan Ludvig.
 8. Fondsansøgninger
  VAK har arbejdet på fondansøgninger til en brochure om VAK samt anskaffelsen af en CNC fræser til værkstederne.

  Det er besluttet at ledelsen og bestyrelsen vil se på hvordan en evt. renovering og tilbyggelse af værkstederne kunne gribes an via fondsmidler.
 9. Samarbejder
  Jyderup kulturgruppen har forslået et samarbejde omkring etablering af landart i Jyderup. Bestyrelsen har besluttet at VAK eventuelt kan indgå med kunstfagligt sparring når der er fundet midler til projektet.
 10. Næste møde
  Torsdag d.10 november kl.17.00
 11. Evt.

Jyderup d.15/9-2016

Maria Bojsen


_______________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde

Onsdag d.10 marts 2016, kl. 16.00 på VAK

Beslutningsreferat
Fremmødt:
Bestyrelsesmedlemmer: Henrik, Nynne, Finn, Anders og Julie
Fraværende: Jytte, Pernille, Erik og Peter
Medarbejder: Maria og Benny 

 1. Godkendelse af referater:
  Referat fra bestyrelsesmøde d. 8 februar 2016 er godkendt
 2. Ansøgninger om medlemskab
  Nye medlemmer: ………………………0

  Udgåede medlemmer: ……………..…..0
  VAKs bestyrelse har gennemgået foreningens optagelseskriterier og besluttet at opdatere disse.Maria vil til næste bestyrelsesmøde undersøge og fremlægge de adgangsgivende forbunds optagelseskriterier. Herefter vil bestyrelsen færdiggøre arbejdet med ændringerne af VAKs optagelseskriterier.
 3. Generalforsamling
  Bestyrelsen har i enighed lavet forslag til VAKs vedtægtsændringer.

  Forslag til vedtægtsændringer vil blive udsendt til VAKs medlemmer senest 7 dage forinden en ekstraordinær eller ordinær generalforsamling.Projektlederen vil udsende en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og ordinær generalforsamlingen, som vil blive afholdt d.28 maj 2016 på VAKs værksteder.
  Bestyrelsen har besluttet at invitere alle VAKs medlemmer på kunsttur i Holbæk by for at se og høre om  IMAGES Festivalen 2016. Herefter vil vi alle tage til VAK i Jyderup, hvor vi skal spise frokost efterfulgt af en ekstraordinær og en ordinær generalforsamling.
  Bestyrelsen har besluttet at slå generalforsamlingen sammen med en spændende aktivitet netop for at lave en hyggelig og oplevelsesrig dag for alle medlemmer, både de som bor i området og de som kommer langvejs fra.
 4. Økonomi
  Budgettet for 2016 blev fremlagt for bestyrelsen. Økonomien er stabil og bestyrelsen er tilfredse med det fremlagte budget.
 5. VAK’s værksteder
  Der er en stabil aktivitet på værkstederne.

  Der har været fire bronzestøbninger i den seneste måned.
  Værkstedet har nu fået en skurvogn sat op i haven. Den skal bruges som et ekstra atelier og soverum hvor medlemmer for små penge kan leje sig ind og få arbejdsro.
 6. Fondsansøgninger
  VAKs projektleder har i samarbejde med Svend Aage Larsen (som arbejder frivilligt for foreningen) ansøgt flere fonde om midler til ” Ny og forøget strømforsyning, samt energi renovering af arbejdsbelysningen på VAKs værksteder”

  VAK har ialt søgt kr. 221.886 og har dags dato modtaget følgende tilsagn om midler:
  LAG: kr. 57.900
  Aage og Johanne Louis-Hansens fond: kr. 35.000
 7. Images 2016
  To af IMAGES festivalens kunstner kommer til at arbejde på værkstederne i april og maj måned.
 8. Holbæk kommune
  VAK arbejder i samarbejde med kommenen med at lave en evaluering af huskunstnerprojektet med Hartmut Stockter. Forløbet skal dokumenteres for at indgå i en dialog med kommunen om en samarbejdsaftale.
 9. Næste møde.
  Der er ikke aftalt en ny mødedato
  Evt.

Jyderup d.22/3-2016
Maria Bojsen

_________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde

Onsdag d.8 februar 2016, kl. 18.00 på VAK

Beslutningsreferat
Fremmødt:
Bestyrelsesmedlemmer: Henrik, Peter, Nynne, Finne
Fraværende: Jytte, Anders, Julie, Pernille og Erik
Medarbejder: Maria og Benny

 1. Godkendelse af referater:
  Referat fra bestyrelsesmøde d. 16 December 2015 er godkendt
 2. Ansøgninger om medlemskab
  Nye medlemmer: ……………3
  Anni Fiil, Niels Bak Rasmussen, Monica Ritterband
  Udgåede medlemmer: ……………..…..0
  Bestyrelsen har behandlet  to ansøgninger om medlemskab af foreningen.
 3. Generalforsamling
  Orienteringsmøde for VAKs medlemmer
  Bestyrelsen har d.8/2-16 kl.17.00-18.00 inviteret VAKs medlemmer til et orienteringsmøde vedr. bestyrelsens arbejde med vedtægtsændringer. Til orienteringsmødet fremlagde formanden bestyrelsens vedtægtsændringer og alle fremmødte havde mulighed for at stille spørgsmål og kommer med tanker og ideer til vedtægterne. Bestyrelsen har taget de fremmødte medlemmers forslag og ideer til efterretning.Vedtægtsændringer
  Det besluttes at bestyrelsen nu vil lave det endelige oplæg til vedtægtsændringer. Det besluttes at bestyrelsen vil indkalde til en extreordinær generalforsamling, kort forinden den ordinære generalforsamling. Dette vil bestyrelsen gøre for at de nye vedtægter kan træde i kraft til den ordinære generalforsamling.
 4. Økonomi
  Budgettet bliver fremlagt som et punkt på næste bestyrelsesmøde.
 5. VAK’s værksteder
  Der er blevet afholdt silicone workshop ved Johan Ludvig Varming.
  Aktiviteten på værkstedet er stabilt.
 6. Fondsansøgninger
  Punktet vil blive gennemgået på næste bestyrelsesmøde.
 7. Images 2016
  Punktet vil blive gennemgået på næste bestyrelsesmøde.
 8. Holbæk kommune
  Punktet vil blive gennemgået på næste bestyrelsesmøde.
 9. Næste møde.
  Torsdag d.10 marts kl.16.00
 10. Evt.
  Nyt punkt på dagordnen: Foreningens optagelseskriterier.

 

Jyderup d.9/2-2016

Maria Bojsen

______________________________________________________________________________
Bestyrelsesmøde
Onsdag d.16 December 2015, kl. 14.00 på VAK

Beslutningsreferat

Fremmødt:
Bestyrelsesmedlemmer: Henrik, Peter, Nynne, Julie, Pernille,
Fraværende: Jytte, Finn, Anders og Erik
Medarbejder: Maria og Benny

 1. Valg af dirigent
  Formanden, Henrik
 2. Valg af referent
  Maria
 3. Godkendelse af referater:
  Referat fra bestyrelsesmøde d. 22 oktober 2015 er godkendt
 4. Ansøgninger om medlemskab
  Nye medlemmer: ……………4
  Iselin Forslund Toubro, Louise Haugaard Jørgensen, Lise Kjær, Christian Bang Jensen
  Udgåede medlemmer: ……………..…..1
  Gay Christensen
 5. Generalforsamling
  Vedtægtsændringer:
  Bestyrelsen har arbejdet med fornyelse og aktualisering af foreningens vedtægter.
  Bestyrelsen har besluttet at invitere VAKs medlemmer til et oplysningsmøde omhandlende VAKs vedtægter og vedtægtsændringer.
  Oplysningsmøde vil finde sted på VAKs værksteder mandag d.8 februar kl.17.00-18.00.
 6. Økonomi
  Maria fremlagde økonomirådgiver Christopher Lunds budgetkontrol for 2015.
  De realiserede tal følger budgettet og bestyrelsen er tilfredse med resultatet.
 7. VAK’s værksteder
  Lone Pedersen og Gerhardt møller arbejder i virksomhedspraktik på værkstederne.
  Til januar 2016 starter Mie L.Birkelund på en måneds praktik på værkstederne.
 8. Fondsansøgninger
  VAK arbejder på en fondsansøgning til fornyelse og optimering af el og lys på værkstedet.
 9. Images 2016
  VAK og Kultur og Fritid, Holbæk kommune er ved at indgå en samarbejdsaftale.
  I samarbejdet indgår at 5 IMAGES kunstneren skal arbejde og bo på værkstederne i 14 dage til maj 2016.
 10. Holbæk kommune
  VAK arbejder fortsat på at blive en del af Holbæk Kommunes strategier omkring kulturelle tiltag i de kommende år.
 11. Bestyrelsens arbejdsgrupper
  Arbejdsgruppen bestående af  Peter Hesk og Jytte Høeg udsætter deres arbejde vedr.: Oprydning/organisering af medlemmernes skabe, opsætning af hyldeplads til medlemmernes individuelle arbejdskasser.
 12. Næste møde.
  Mandag d.8 februar      kl.18.00
 13. Evt.

 

Jyderup

Maria Bojsen

_________________________________________________________

Bestyrelsesmøde
Torsdag d.22 oktober 2015, kl. 17.00 på VAK

Beslutningsreferat

 Fremmødt:

Bestyrelsesmedlemmer: Henrik, Erik, Anders, Nynne, Julie, Pernille,

Suppleant: Finn

Fraværende: Jytte og Peter

Medarbejder: Maria og Benny

 

 1. Valg af dirigent
  Formanden, Henrik
 2. Valg af referent
  Maria
 3. Forretningsorden
  Bestyrelsen har gennemgået og opdateret forretningsordenen. Hermed er forretningsordenen godkendt.
 4. Godkendelse af referater
  Der var en lang debat om de tilbagemeldinger vedr. sidste mødets referat. Ændringer er tilføjet og referatet er derefter godkendt. Der var enighed i bestyrelsen om at vedtagne beslutninger skal tages op som nyt punkt på dagordnen for at kunne ændres.
 5. Ansøgninger om medlemskab
  Nye medlemmer: ……………13
  Tine Secher, Niels Edvards, Susanne Pedersen, Mari Keto, Jane Balsgaard, Johannes Balsgaard, Jacob Fiedler, Bettina Serup, Hartmut Stockter, Birgitte Christens, Veo Friis Jespersen, Peter Frimand og Delphine Bechard
  Udgåede medlemmer: ……………..…..5
  Mikkel S.Andersen, Hans Dahl, John Ørum Jensen, Anette Schou, Kim Lodsgård
 6. Generalforsamling 2015
  Bestyrelsen mener at foreningen skal fastholde kontingentet på 200 inkl. moms, på medlemskab.
  VAKs medlemskontingent giver økonomisk dårligt stillede kunstnere mulighed for at producere kunst på veludrustet værksteder. Mange af VAKs medlemmer bruger værkstedet en til to gange årligt og i nogles tilfælde kan der gå 1 til 2 år mellem de kommer og arbejder. Derfor vil bestyrelsen, med det lave kontingent, gerne imødekomme at VAKs medlemmer vælger at forblive medlemmer i stedet for at melde sig ud af foreningen.
  Vedtægtsændringer
  Bestyrelsen arbejder med at opdaterer vedtægterne. Bestyrelsen vil arbejde videre med vedtægterne på næste bestyrelsesmøde onsdag d.16 december.
 7. Økonomi
  Maria fremlagde økonomirådgiver Christopher Lunds budgetkontrol for det første halvår af 2015.
  Økonomien er fortsat stram. Ud af regnskabet kan vi se at det er vigtigt for værkstedet at lave samarbejder, projekter og workshop da det er her foreningen kan tjene til den daglige drift.
  Økonomien på værkstedet følger budgettet for perioden.Benny og Johan Ludvig har fået lønforhøjelse fra november 2015. Dette bliver i første omgang finansieret ved at Maria vil gå ned i timer, således at lønudgifterne forbliver de samme, men resurserne bliver omfordelt.
 8. VAK’s værksteder
  Kommunen har bestemt at grunden på Teglværksvej 22, 4450 Jyderup, muligvis er forurenet da der i mange år har ligget et maskinværksted på adressen. VAK drages ikke til ansvar for forureningen, men skal tage hensyn til den muligvis forurenede jord i forbindelse med en eventuel tilbygning, salg eller flytning af jord.
 9. Talentudvikling
  VAK arbejder fortsat med samarbejder med forskellige aktører omkring talentudvikling.
 10. Fondsansøgninger
 11. Huskunstnerprojekt med Jyderup Skole
  Huskunstnerprojektet ”Hemmelige dyrebander” med kunstneren Hartmut Stockter er nu succesfuld afsluttet.
 12. Images 2016
  VAK arbejder fortsat frem mod IMAGES 2016. Kommunen ønsker at tilknytte flere af de inviterende kunstnere på IMAGES på VAKs værksteder til maj 2016.
  Her skal kunstnerne have adgang til værkstedet, overnatning samt personale.
 13. Holbæk kommune
  VAK arbejder fortsat på at blive en del af Holbæk Kommunes strategier omkring kulturelle tiltag i de kommende år.
 14. Nyhedsbrev /  Kursuskalender
  Nyhedsbrev udsendes løbende.
 15. Næste møde.
  Onsdag d.16 december  kl.14.00
 16. Evt.
  VAK holder julefrokost i forbindelse med næste bestyrelsesmøde onsdag d.16 december kl.16.00

 

Jyderup

Maria Bojsen

__________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde
Torsdag d.09. juni 2015, kl. 17.00 på VAK

Beslutningsreferat

 1. Konstituering af bestyrelsen
  Henrik Miklos blev valgt som formand.
  Pernille Bøggild blev valgt som næstformand

Fremmødt:
Bestyrelsesmedlemmer: Henrik, Erik, Anders, Nynne, Julie, Pernille, Peter Hesk
Suppleant: Jytte Høeg
Fraværende: Finn (suppleant)
Medarbejder: Maria 

 1. Valg af dirigent: Formanden, Henrik
 2. Valg af referent: Maria Bojsen
 3. Forretningsorden
  Bestyrelsen har gennemgået og opdateret forretningsordenen.
  Der er efterfølgende gjort indsigelser og bestyrelsen vil derfor gennemgå forretningsorden til næste bestyrelsesmøde.
 4. Godkendelse af referater:
  Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 er godkendt
 5. Ansøgninger om medlemskab
  Nye medlemmer: ……………5
  Marie Boye, Helle Egsgaard, Martin Erik Andersen, Annelise Hovfing og Kevin Josias
  Udgåede medlemmer: ……………..…..0
 6. Generalforsamling 2015
  Bestyrelsen havde et tillæg til referatet som er blevet indskrevet. Referatet er godkendt.

Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe bestående  af Peter Hesk og Jytte Høeg. Gruppens formål er:
Oprydning/organisering af medlemmernes skabe.
Finde en løsning vedr. opsætning af hyldeplads til medlemmernes individuelle arbejdskasser.
Komme med forslag til forbedringer på værkstedet

Bestyrelsen besluttede at diskutere foreningens vedtægter til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde tage en beslutning om foreningen    skal have differentieret kontingenter.

 

 1. Økonomi
  d.10/6 2015 ansattet VAK  Merethe Olsen til at varetage bogholderiet.
  Der vil blive fremlagt budgetkontrol til bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.
 2. VAK’s værksteder
  Johan Ludvig arbejder nu fast på værkstedet om onsdagen.
  Der planlægges en silicone workshop for yngre kunstnere samt en glasworkshop i efteråret 2015
  VAK vil i 3 kvartal 2015 have Hartmut Stockers arbejdende på værkstederne. Hartmut skal arbejde med huskunstnerprojektet ”Hemmelige dyrebander” på Jyderup skole og VAKs værksteder skal lægge værksted og faglig ekspertise til projektet.
 3. Talentudvikling
  VAK arbejder tæt sammen med BGK elever og planlægger en workshop for BGK elever i efteråret.
  VAK har i 2015 indgået et officielt      samarbejde med kunstakademiet i København.
 4. Artist In Recidence
  VAK har fået støtte fra BKF-O  fonden til ”Silicone workshop til yngre      kunstnere”
  VAK har fået et afslag på ansøgning til Roskildefonden, om et Artist In Residence,  hvor kunstnere fra IMAGES festival samt Sejerø festivalen kunne komme på VAK og lave deres produktioner. VAK vil arbejde videre med ansøgningen til andre fonde.
  VAK har fået afslag på ansøgningen      ”Artist In Residence” Lokale skulpturproduktioner.
 5. Huskunstnerprojekt med Jyderup Skole
  Jyderup skole har fået støtte til  huskunstnerprojektet ”Hemmelige dyrebander”. Projektet vil blive  realiseret til efteråret 2015 mellem Jyderup skole, VAK,  BGK og kunstneren Hartmut Stockter.
 6. Holbæk kommune
  VAKs har indgået en samarbejdsaftale med IMAGES festival 2016.
  VAK arbejder fortsat på at blive en del af Holbæk Kommunes strategier omkring kulturelle tiltag i Holbæk kommune i de kommende år.

 

 1. Nyhedsbrev /  Kursuskalender
  Nyhedsbrev udsendes løbende.
 2. Næste møde.
  Mandag d.5 oktober      kl.16.30.

 

 1. Evt.

 

Jyderup

Maria Bojsen

_____________________________________________________________

BESTYRELSESMØDE

Torsdag d.19. marts 2015, kl. 16.00 på VAK

Beslutningsreferat:
Fremmødt: Pernille, Finn, Anders, Olaf og  Grethe
Fraværende: Henrik, Erik, Nynne og Julie
Medarbejder: Maria, Benny og Svend Aage

 1.      Valg af dirigent
Finn

2.      Valg af referent
Maria

3.      Godkendelse af referater:
Referat fra bestyrelsesmøde d. 29 januar 2014 er godkendt

 4.      Ansøgninger om medlemskab
Optagede nye medlemmer: ……………8
Tue Poulsen, Inger Heebøl, Nynne Færch Meisner, Stine Nielsen Ljungdahl,      A-Kassen Morten Hebsgaard,  A-Kassen Tommy Petersen

Udgåede medlemmer: ……………..…..3
Bettina Serup, Leif Kvistgård Olsen, Steffen Lund

5.      Generalforsamling 2015
Det besluttes at indkalde til generalforsamlingen. Bestyrelsen vil posts omdele materiale omkring generalforsamlingen til alle medlemmer.
Datoen for generalforsamlingen fastsættes til tirsdag d.21 April kl.16.00. Generalforsamlingen afholdes i den gamle kantine på kunstakademiet i København.

Årsberetningen.
Bestyrelsens rettelser vil blive udført af Maria og skal godkendes via mail af bestyrelsen, inden udsending til medlemmerne til generalforsamlingen.
Det besluttes at kontingentet er fastsat til kr.200 pr.år.
Det besluttes at formanden skal lave et oplæg til vedtægtsændringer. Forslaget skal godkendes pr. mail af de andre bestyrelsesmedlemmer inden generalforsamlingen.
Bestyrelsen er enig om at ansatte og konsulenter som også er medlemmer af foreningen VAK, har stemmeret. Dog ikke Olaf Manske Andersen, han vil tænke over sin beslutning.

6.      Økonomi
Der vil i sommeren 2015 blive lave omstruktureringer i regnskabsafdelingen.
På grund af omstruktureringer stopper bogholder Lone Larsen med at arbejde på VAK fra og med d.30 Juni 2015.
Vedr. udbetaling af løn til ledelsen i sommerperioden 2014. VAKs tidligere leder, Svend Aage Larsen havde i sommeren 2014 stadig ledelsesretten og vurderede at der var behov for arbejdskraft fra den nye leder, Maria Bojsen i VAKs ferieperiode i 2014.

7. VAK’s værksteder
I første kvartal af 2015 er allerede udbudt en sillicone workshop samt en sandstøbnings workshop. VAK afholder ikke flere workshops i foråret.
Der er øget aktivitet på værkstederne og mange nye medlemmer kommer og arbejder.

8. Talentudvikling
VAK har indgået et officielt samarbejde med det danske kunstakademi. Samarbejdet skal give akademieleverne mulighed for at stifte bekendtskab med VAKs værksteder inden endt studie.
Bestyrelsen og ledelsen arbejder sammen med akademiet omkring at etablere workshop.

9.  Forretningsorden
Bestyrelsen har godkendt forretningsordnen.

10.  Artist In Recidence
Punktet blev udsat.

11.  Huskunstnerprojekt med Jyderup Skole
Punktet blev udsat.

12.  Holbæk kommune
Punktet blev udsat.

13.  Tilbygning til VAK
Punktet blev udsat.

14.  Nyhedsbrev /  Kursuskalender
Punktet blev udsat.

15. Næste møde
Næste møde skal aftales af den valgte bestyrelse til generalforsamlingen d.21 april 2015.

16.  Evt.

Jyderup
Maria Bojsen

________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde

Torsdag d.29. januar 2015, kl. 16.00 på VAK

Beslutningsreferat:

Fremmødt: Henrik, Finn, Erik, Anders, Nynne, Olaf, Grethe og Julie

Fraværende: Pernille

Medarbejder: Maria og Benny

 

 1. 1.      Valg af dirigent
 • Finn
 1. 2.      Valg af referent
 • Maria Bojsen
 1. 3.      Godkendelse af referater:
 • Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. november 2014 er godkendt
 1. 4.      Ansøgninger om medlemskab
 • Optagede nye medlemmer: ……………5
 • Maria Koshenkova, Ragna Mouritzen, Troels Flensted, Charlotte Nielsen og Peter Egedal Andreassen
 • Udgåede medlemmer: ……………..…..0
 1. 5.      Generalforsamling 2015
 • Det besluttes at generalforsamlingen      skal rykkes frem til midt i april måned, da revisionen for 2014 afventes færdigt.
 1. 6.      Økonomi
 • Projektlederen fremlægger budget for 2015. Budgettet er udfærdiget af økonomirådgiver Christopher Lund og projektlederen. Budgettet blev fremlagt og godkendt
 • Der vil i foråret blive lave omstruktureringer i regnskabsafdelingen. Alt regnskab vil pr. den 31.05.14 varetages af ekstern bogholder.
 1. 7.      VAK’s værksteder
 • Smeden Erik Larsen, som har været ansat med løntilskud er stoppet d.30.01.14
 • I første kvartal af 2015 er allerede udbudt en sillicone workshop samt en sandstøbnings workshop.
 • Der planlægges at søge midler fra fonde,  BKF og DBF til afholdelse af en glasworkshop samt en bronze workshop i 2015.
 • VAK eksperimentere med flere materialer og give sin opbakning til at inddrage de digitale værktøjer på værkstedet.
 • VAK arbejder fortsat frem mod at lave samarbejder med andre kunstfagligt aktører.
 1. Talentudvikling
 • Ledelsen har fremlagt et udkast til en ansøgning til afholdelse af ”Eksperimenterende workshop for talentfulde unge kunstnere”. Bestyrelsen har besluttet at arbejde videre med projektet.
 1. 9.      Forretningsorden
 • Bestyrelsen har gennemgået forretningsordnen. Bestyrelsen vil behandle forretningsordnen endeligt til næste bestyrelsesmøde.
 1. 10.  Artist In Recidence
 • Bestyrelsen har besluttet at VAK arbejder videre frem med en ansøgning til Roskildefonden, omkring en residencen hvor kunstnere fra IMAGES festival samt Sejerø festivalen kan komme på VAK og lave deres produktioner.
 • Bestyrelsen har godkendt ansøgningen ”Artist In Residence” Lokale skulpturproduktioner.
 1. 11.  Huskunstnerprojekt med Jyderup Skole
 • VAK arbejder frem mod et samarbejde i efteråret 2015 mellem Jyderup skole, BGK og kunstneren Hartmut Stockter.
 1. 12.  Holbæk kommune
 • VAKs har indgået en samarbejdsaftale med IMAGES festival 2016.
 • VAK arbejder fortsat på at blive en del af  Holbæk Kommunes startegier omkring kulturelle tiltag i Holbæk kommune i de kommende år.
 1. 13.  Tilbygning til VAK
 • Bestyrelsen sætter tilbygningsplanerne i bero.
 1. 14.  Nyhedsbrev /  Kursuskalender
 • Nyhedsbrev udsendes løbende.
 • Næste møde.
 • Torsdag d.19 marts 2015 kl.16.00
 1. 15.  Evt.

Jyderup

Maria Bojsen

_________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde

Torsdag d.27. november 2014, kl. 14.00 på VAK

 

Beslutningsreferat:

Fremmødt: Henrik, Finn, Erik, Anders, Nynne og Olaf

Fraværende: Pernille, Grethe og Julie

Medarbejder: Maria og Sv. Aage

 

 1. 1.     Valg af dirigent
 • Svend Aage Larsen
 1. 2.     Valg af referent
 • Maria Bojsen
 1. 3.     Godkendelse af referater:
 • Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. november 2014 er godkendt
 1. 4.     Ansøgninger om medlemskab
 • Optagede nye medlemmer: ……………3
 • Kirstine Vaaben, Susanne Smith-Nielsen og Jørgen Minor.
 • Udgåede medlemmer: ……………..…..1
 • Poul Sass
 1. 5.     Generalforsamling 2015

Det besluttes at generalforsamlingen skal afholdes torsdag d.19 marts. Dagens program vil blive diskuteret til næste bestyrelsesmøde.

 1. 6.     Økonomi
 • Det besluttes at der fra 2015 vil blive opkrævet medlemskontingent via faktura.
 • VAKs økonomi konsulent, Christopher Lund ønsker at reducere sit arbejde for værkstedet. C.Lund udarbejder et forslag til alternative løsninger.
 • Det besluttes at VAK skal søge økonomiske midler til afholdelse af kurser.
 1. 7.     Olaf Manske: Forslå flere eksperimenterende workshops for yngre kunstnere
 • Det besluttes at Maria Bojsen  til næste bestyrelsesmøde, vil lave et forslag og budget for eksperimenterende workshop for yngre kunstnere.
 1. 8.     VAK’s værksteder
 • Arbejdets gang på værkstederne
 • Kalender/kurser
 • Værkstedet arbejder frem mod at udbyde et sillicone kursus samt andre materialekurser.
 • Udviklingsplaner
 • VAKs ledelse arbejder frem mod et samarbejde med kunstfestivalen IMAGES, samt Sejerø festivalen.
 1. 9.     Forretningsorden
 • Vedtagelsen af forretningsordnen udskydes til næste bestyrelsesmøde.
 1. 10.  Holbæk kommune
 • VAKs ledelse arbejder på et konkret samarbejde mellem VAK og IMAGES.
 • VAK arbejder på at blive en af Holbæk Kommunes startegier omkring kulturelle tiltag i Holbæk kommune i de kommende år.
 1. 11.  Tilbygning til VAK
 • bestyrelsen sætter bero på tilbygningsplanerne indtil februar 2015.
 1. 12.  Nyhedsbrev /  Kursuskalender
 • Nyhedsbrev udsendes løbende.
 • Næste møde.
 • Torsdag d.29  januar 2015 kl.16.00
 1. 13.  Evt.
 • Der blev spurgt ind til foreningsvedtægter og ferielovgivning. Spørgsmål omkring dette vil undersøges og besvares på et senere bestyrelsesmøde.

 

Jyderup

Maria Bojsen

_________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde

Torsdag d.23. oktober 2014, kl. 16.00 på VAK

 

BESLUTNINGREFERAT:

Fremmødt: Henrik, Finn, Grethe, Erik, Anders, Nynne og Olaf

Fraværende: Pernille og Julie

Medarbejdere: Maria Bojsen og Sv. Aage Larsen

 

 1. 1.      Valg af dirigent

 • Svend Aage Larsen
 1. 2.      Valg af referent

 • Maria Bojsen
 1. 3.      Godkendelse af referater:

 • Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. september 2014 er godkendt
 1. 4.      Formand Erik Varming ønsker at trække sig som formand dags dato.

 • Bestyrelsen beslutter enstemmigt at Finn Lerkenfeld indtræder som formand for bestyrelsen.
 1. 5.      Ansøgninger om medlemskab

 • Optagede nye medlemmer: ……………1
 • Udgåede medlemmer: ……………..…..0
 1. 6.      Olaf Manske: Forslå flere eksperimenterende workshops for yngre kunstnere

 • Olaf Manske vil lave et oplæg omkring kursusaktiviteter til næste bestyrelsesmøde.
 1. 7.      Ansættelse af værkstedsansvarlig

 • Der var indkommet 15 ansøgninger.
 • Ansættelsesudvalget bestod af Pernille Bøggild, Henrik Miklos Andersen, Anders Bonnesen, Finn Lerkenfeld, Svend Aage Larsen og Maria Bojsen. Ansættelsesudvalget pegede enstemmigt på Benny Forsberg, fra Skælskør. Bestyrelsen tog dette til efterretning.
 • Benny Forsberg Jensen starter på VAKs værksteder mandag d.3 november.
 1. 8.      VAK’s værksteder

 • Arbejdets gang på værkstederne

 • Smeden, Erik Larsen vil være ansat på værkstedet i perioden 1. november 2014 til 30. januar 2015 i løntilskudsjob.
 • Benny vil være på værkstederne 30 timer pr. Uge.
 • Johan Ludvig Varming vil fremover blive tilknyttet værkstedet som konsulent i forhold til formstøbning.
 • Til optimering af VAKs glasværksted har      VAK modtaget Kr. 64.600 fra 3 fonde. Fondsmidlerne er givet til køb af glasværktøj samt en ny ovn. De fonde der støtter er: Poul Johansen Fonden af 1992, BKF-O fonden og Kultur og fritid Holbæk kommune.

 • Udviklingsplaner

 • VAK ledelse arbejder med:
 • Ansøgninger omkring samarbejdet på Jyderup skole gennem huskunstnerordningen.
 • Artist In Residensen. Der arbejdes frem mod et ”Artist In Residence” der strækkes sig over længere perioder. Gerne i samarbejde med Holbæk kommunen.
 • Mulighed for at inviterer yngre professionelle kunstnere til ”eksperimenterende workshop” i VAKs værksteder.
 • VAK arbejder for at udvide sit samarbejde med Holbæk kommune.
 1. 9.      Forretningsorden

 • Bestyrelsen diskuterede forskellige elementer der skal indgå i arbejdet med at få lavet en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.

 

 1. 10.  Økonomi

 • PCL Lund har lavet budgetkontrol pr. 30. september. Denne viste at økonomien fortsat er træng men at VAK følger budgetterne. Bestyrelsen tog dette til efterretning.

 

 1. 11.  Holbæk kommune

 • VAK har en god dialog med kommunen. VAK arbejder på at blive en af Holbæk Kommunes startegier omkring kulturelle tiltag i Holbæk kommune i de kommende år.
 1. 12.  Tilbygning til VAK

 • Bestyrelsen besluttede at genopsatte arbejdet med fonds ansøgninger til tilbygningen til VAKs værksteder.
 • Bestyrelsen har vedtaget ikke at tage imod de modtagne fondsmidler fra Udvikling Nordvestsjælland, da projektet ikke kan realiseres indenfor for tidsfristerne og vilkår som fonden kræver.

 1. 13.  Nyhedsbrev /  Kursuskalender

 • Nyhedsbrev udsendes løbende.

 

 • Næste møde. Torsdag d.27 november 2014 kl.14.00.
 • Torsdag d.29 januar 2015 kl.16.00.
 1. 14.   

 2. 15.  Evt.

 

 

Jyderup

Maria Bojsen